Kế hoạch thi Giáo viên giỏi

Thứ tư - 17/10/2018 15:13
Kế hoạch thi Giáo viên giỏi
UBND HUYỆN QUỐC OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

Số:  43/KH-PGD&ĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Quốc Oai, ngày  02 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn
Hóa học – Thể dục – Địa lý năm học 2018-2019
         Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
         Thực hiện công văn số 3958/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi GVDG thành phố các môn Hóa học – Địa lý – Thể dục năm học 2018-2019.
Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi GVDG các môn Hóa học – Địa lý – Thể dục năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Hội thi là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sâu, rộng của các trường THCS và phòng GDĐT;  nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GVDG;  phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành.
2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo, thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
4. Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II. Đối tượng, điều kiện dự thi và số lượng
         1. Đối tượng, điều kiện dự thi
         * Cấp huyện: GV đang giảng dạy các môn Hóa học, Địa lý, Thể dục tại các trường THCS trong toàn huyện, được công nhận GVDG cấp trường, được nhà trường đăng ký về Phòng GDĐT đúng thời gian quy định.
         * Cấp Thành phố: Qua kết quả Hội thi cấp huyện, BTC sẽ lựa chọn GV dự thi GVDG cấp Thành phố theo đúng tinh thần công văn số 3958/SGDĐT-GDPT ngày   21/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nội.
2. Số lượng
Mỗi trường được đăng ký tối đa 02 giáo viên dự thi/môn.
III. Nội dung, hình thức
  1. Thi lý thuyết
- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;
- Xây dựng đáp án, biểu điểm đề kiểm tra chọn học sinh giỏi, hướng dẫn HS giải bài tập; Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm.
2. Thi thực hành
2.1. Yêu cầu đối với tiết dạy
- Bám sát chương trình, nội dung, định hướng chuyên môn đối với từng bộ môn (theo văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT đã gửi về các trường).
- Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện rõ nét đặc trưng bộ môn, khuyến khích việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.
- Giáo án in thành 06 bản gửi BGK trước giờ dạy.
2.2. Vòng Sơ khảo tại các Cụm thi
* Toàn huyện thành lập 06 cụm thi:
TT Cụm thi Ngày thi GV dự giờ trong cụm
1 Sài  Sơn 05/11/2018 Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn, Thị Trấn
2 Thị Trấn 06/11/2018 Kiều Phú, Cộng Hòa, Thạch Thán, Ngọc Mỹ
3 Đồng Quang 07/11/2018 Đồng Quang, Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành
4 Cấn Hữu 08/11/2018 Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp
5 Hòa Thạch 09/11/2018 Hòa Thạch, Đông Yên, Phú Mãn
6 Phú Cát 10/11/2018 Phú Cát, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa
- Hiệu trưởng bắt thăm Cụm thi trong buổi khai mạc Hội thi
- Lịch dạy, bài dạy: thông báo trước khi dạy 05 ngày qua email các trường.
- Đối tượng học sinh: là học sinh của các trường đặt địa điểm, giáo viên không dạy trên đối tượng học sinh của trường mình.
- Hiệu trưởng cử giáo viên đi dự giờ theo Cụm do Phòng GDĐT sắp xếp
- Sau mỗi buổi thi, Ban giám khảo (BGK) trực tiếp đánh giá, thông báo điểm trung bình thi thực hành, rút kinh nghiệm cho GV tham gia dự thi (GV các trường đi dự giờ được tham dự).
* Việc đánh giá kết quả vòng sơ khảo được tính như sau:
       ĐiểmTB = (BQ điểm thi TH + Điểm bài thi LT)/2
* Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức (BTC) sẽ căn cứ vào bài thi LT và bài thi TH tiết 1, lựa chọn 04 giáo viên có kết quả cao nhất tham gia vòng chung kết.
Nếu điểm TB bằng nhau BTC sẽ ưu tiên thí sinh có điểm TH cao hơn.
2.3. Vòng chung kết
- Địa điểm: Tại trường THCS không có giáo viên dự thi vòng chung kết.
- Bài dạy: BTC chọn bài và sẽ thông báo tời các trường.
- Việc đánh giá kết quả vòng chung kết như sau: chỉ tính điểm thi thực hành.
Nếu điểm TB bằng nhau BTC sẽ ưu tiên thí sinh có điểm vòng sơ khảo cao hơn.
- Xếp giải mỗi môn: 01 Nhất, 01 Nhì, 02 Ba.
3. Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Căn cứ vào tình hình thực tế,  Phòng GDĐT sẽ thưởng và cấp giấy chứng nhận cho những giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp huyện cho những thí sinh đạt thành tích tốt.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đối với phòng GDĐT
- Lập kế hoạch và tổ chức Hội thi .
- Thành lập Ban chỉ đạo, BTC, Ban ra đề thi LT, Ban coi-chấm thi LT, BGK chấm thi TH, tổ giám sát, tổ phục vụ, tổ tổng hợp kết quả. Tổ chức hội nghị chuyên đề thống nhất kế hoạch làm việc BGK. Điều động 05 giám khảo/môn.
- Dự và chỉ đạo thi cấp trường, đánh giá việc tổ chức thi cấp trường.
- Tổ chức chấm bài thi LT; Thẩm định hồ sơ cá nhân, SKKN của GV dự thi.
- Thống nhất với cụm trưởng chọn bài dạy, khối dạy vòng sơ khảo, thông báo về trường trước 05 ngày.
- Xây dựng lịch thi tiết 2 vòng sơ khảo.
- Chọn địa điểm, xây dựng thời khóa biểu thi chung kết.
- Tổng hợp kết quả thi LT, thi TH.
- Tổ chức tổng kết Hội thi.
- Đăng ký dự thi cấp TP ngày 05/01/2019.
- Dự trù kinh phí cho Hội thi.
2. Đối với các trường đặt địa điểm thi thực hành
- Phối hợp với Phòng GDĐT trong việc tổ chức vòng sơ khảo; tổ chức họp cụm 05 ngày trước khi thi vòng sơ khảo.
- Đảm bảo tiến độ chương trình theo đúng thời gian tổ chức vòng sơ khảo; Điều chỉnh chương trình đúng tiến độ với bài thi do BTC ấn định vòng chung kết.
- Chủ trì, tổ chức hội nghị Ban giám hiệu các trường có giáo viên dự thi trong cụm. Nội dung hội nghị: thống nhất việc chuẩn bị CSVC, thời khoá biểu, bắt thăm lớp, thứ tự tiết dạy; thời gian ra vào lớp, thống nhất việc hỗ trợ kinh phí cho cụm, ...
          - Chuẩn bị CSVC, chia lớp đảm bảo đồng đều về chất lượng, lập danh sách học sinh theo lớp. Tổ chức cho GV dự thi gặp mặt học sinh trước 01 ngày.
- Bố trí bàn, ghế mỗi phòng học cho khoảng 24 học sinh, 06 giám khảo và 22 GV tham gia dự giờ. Niêm yết các thông tin liên quan tới Hội thi như: Nội quy, sơ đồ các tiết dạy, hiệu lệnh trống, thời gian ra, vào các tiết;
- Đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong ngày tổ chức hội thi.
3. Đối với các trường THCS
- Phối hợp với các trường đặt địa điểm để xây dựng kế hoạch vòng sơ khảo.
- Nhà trường vận động, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để tất cả giáo viên có chuyên môn Hóa học, Địa lý, Thể dục tham gia dự thi cấp trường.
- Khi tổ chức Hội thi cấp trường nếu có khó khăn về giám khảo, các trường báo cáo về Phòng GDĐT và liên hệ với các trường trong huyện để phối hợp thực hiện.
- Sau khi tổ chức, lưu hồ sơ tổ chức thi GVDG cấp trường gồm:
+ Kế hoạch tổ chức của trường; Quyết định thành lập BTC, BGK;
+ Phiếu đánh giá tiết dạy; Biên bản diễn biến Hội thi;Bảng TH kết quả; Đề thi LT, bài làm của thí sinh.
        + Quyết định công nhận GVDG cấp trường;
+ Danh sách giáo viên đăng ký dự thi GVDG cấp huyện (biểu đính kèm).
- Hiệu trưởng chủ động bố trí, sắp xếp công việc để GV tham gia dự thi, GV có chuyên môn tham gia dự giờ;
- Gửi danh sách GV đăng ký dự thi cấp huyện (theo mẫu), đề xuất đề thi LT 03 môn gửi bằng văn bản và qua email thcs-qo@hanoiedu.vn về Phòng GDĐT.
- Trích kinh phí từ ngân sách được giao và các nguồn thu khác để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ bài giảng, đưa đón giáo viên dự thi, các điều kiện thiết yếu cho cụm thi, ...
- Đối với các trường có CBQL, GV được điều động làm giám khảo cần bố trí dạy thay, tạo điều kiện để người được điều động yên tâm làm việc và hoàn thành nhiệm vụ.
- Khuyến khích các trường liên kết để tổ chức hội thi cấp trường.
4. Đối với giáo viên dự thi cấp huyện
- Nộp cho BTC đề cương chi tiết sáng kiến kinh nghiệm (khoảng 07 trang giấy A4), hồ sơ cá nhân, báo cáo thành tích cá nhân vào ngày khai mạc Hội thi.
- Giáo án in thành 06 bản gửi BGK trước giờ dạy. Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện rõ đặc trưng bộ môn, không yêu cầu học sinh chuẩn bị quá mức bình thường. Khuyến khích dạy học theo chủ đề và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại
- Giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ chuyên môn gồm: giáo án (bài soạn), sổ điểm cá nhân, túi lưu bài kiểm tra, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
* Ghi chú: Kết quả các tiết TH của Hội thi sẽ thay thế các tiết dạy thẩm định cho các cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở, Phòng GDĐT không thẩm định lại tiết dạy đối với những GV có chuyên môn liên quan đến môn Hóa học, Địa lý, Thể dục đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2018-2019.
Nhận được kế hoạch này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình tổ chức nếu có vướng mắc cần liên hệ với đ/c Cúc – bộ phận THCS để giải quyết./.
Nơi nhận:
-Trưởng phòng GD&ĐT (để b/c);
- PTP phụ trách THCS;
- Các trường THCS;
- B. Hương, B.Nhung;
- B.Yến, B.Cúc;
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


Nguyễn Ngọc Nam


LỊCH LÀM VIỆC
(Kèm theo Kế hoạch số  43/KH-PGD&ĐT ngày 02/10/2018 của Phòng GDDT)
 
Thời gian Nội dung
03/10/2018 – 19/10/2018 - Tổ chức thi GVDG cấp trường
- Các trường gửi Lịch tổ chức thi GVDG cấp trường về Phòng GDĐT vào ngày 08/10/2018.
20/10 /2018 Trường nộp danh sách GV đăng ký dự thi về Phòng GDĐT
24/10/2018 - 14h00: Khai mạc Hội thi cấp Huyện, thành phần: BTC, BGK, đại diện BGH của 22 trường, GV đăng ký dự thi;
- Hiệu trưởng bắt thăm Cụm thi
- Thi lý thuyết: thời gian 60 phút;
- Họp BTC, BGK.
- Giáo viên dự thi nộp hồ sơ cá nhân, đề cương SKKN và báo cáo thành tích cá nhân cho Thư ký.
25/10/2018-30/10/2018 - Cụm thi tổ chức họp Cụm, xây dựng kế hoạch thi trong cụm
- GV bốc thăm lớp dạy, tiết dạy
- Cụm trưởng gửi tên bài dạy, tiết dạy về Phòng GDĐT qua email (theo mẫu) trước ngày dạy 01 tuần
05/11/2018 – 10/11/2018 - Tổ chức thi vòng sơ khảo tại các cụm thi
- Bài dạy do trường đặt địa điểm thi chọn theo PPCT tại thời điểm tổ chức vòng sơ khảo; Các trường cử GV đi dự giờ theo các cụm trường do Phòng GDĐT đã phân công.
12/11/2018 Công bố kết quả chấm thi TH của từng thành viên BGK, điểm thi LT, điểm TB và danh sách GV thi vòng chung kết.
16/11/2018 - Thi vòng chung kết tại trường không có giáo viên dự thi do phòng GDĐT lựa chọn.
- Bài dạy: BTC sẽ thông báo qua email các trường.
- Mỗi trường cử 01GV/môn đi dự giờ.
19/11/2018– 24/11/2018 Thi tiết thứ 2 đối với những GV tham gia dự vòng sơ khảo nhưng không dự thi vòng chung kết tại các trường THCS.
Giám khảo nộp phiếu chấm về Phòng GDĐT ngày 26/11/2018.
01/12/2018 Tổng kết Hội thi GVDG cấp huyện
05/01/2019 Phòng GDĐT gửi danh sách dự thi GVDG cấp TP về Sở

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Giới thiệu đơn vị

Phòng Giáo dục là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ( trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng theo uỷ quyền của UBND huyện. Chức năng, nhiệm vụ:    ...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây